Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Hotelli Ravintola Wirsuvaaran tietosuojaseloste

Päivitetty 9.10.2023

 

1. Rekisterinpitäjä

Wise Choice Oy/ Hotelli Ravintola Wirsuvaara

Rekijoentie 8, 82730 Tuupovaara

Y-tunnus: 3337735-7

Puh: 040 1317 047

info.wirsuvaara@gmail.com

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Tiina Savinainen, yrittäjä

Postiosoite: Rekijoentie 8, 82730 Tuupovaara

Sähköposti: info.wirsuvaara@gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

Hotelli Ravintola Wirsuvaaran asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja asiakassuhteen ja varausten hoitamiseksi. Huonevarausten maksujen, maksujen valvonnan ja perinnän toteuttamiseksi.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Varauksen tekemisen edellytyksenä asiakkaan on luovutettava rekisterinpitäjän käyttöön vähintään yksi voimassa oleva yhteystieto (sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjänoikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietoja huonevarausten käsittelyssä perustuen sopimukseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

Asiakastiedot: henkilön nimi, yhteystiedot (esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), muut mahdolliset asiakassuhteen kannalta keskeiset tiedot.

Asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot (anonyymisti).

Varaustiedot: asiakkaan aikaisemmat ja tulevat varaukset, asiakkaan kanssa yöpyneiden aikuisten ja lasten lukumäärä, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Maksutiedot: asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä

Asiakastiedot säilytetään vähintään lakisääteisen yhden vuoden ajan, jonka jälkeen paperiset matkustajailmoitukset hävitetään tietosuojajätteenä. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää tietojensa tallentaminen asiakasrekisteriin majoituspalvelun toteutumisen jälkeen.

Henkilötiedot säilytetään vähintään asiakassuhteen ajan, tästä pidemmässä säilytyksessä noudatetaan lakisääteisiä velvoitteita, rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.

 

 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti tietosuojaselosteessa ilmoitettuihin yhteystietoihin.

 

Ravintola Wirsuvaaran asiakasrekisteri:

Tiina Savinainen

info.wirsuvaara@gmail.com

 

6.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot

 

6.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

6.3 Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

6.4 Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

6.5 Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

6.6 Käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

6.7 Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

Käyttäjältä itseltään verkkopalvelussa olevan lomakedatan kautta, puhelimitse tai sähköpostitse. Sivusto sisältää kolmansien osapuolten (kumppanuuksien) evästeitä, jotka ovat mittaus ja seurantapalveluiden vuoksi sivustolla. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla. Evästeet keräävät pääasiassa teknistä, markkinointi ja analytiikka tietoa. Evästeiden käytöstä sivustolla on erillinen maininta, joka on käyttäjän hyväksyttävissä.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Pääsääntöisesti Henkilötietojasi käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt työssään. Tietoja ei käytetä markkinointitoimenpiteisiin ilman, että asiakas on antanut tähän erikseen suostumuksensa. Tietoja luovutetaan viranomaisille lakien ja asetusten niin edellyttäessä, ja informoimme asiakasta tästä, mikäli se on lain puitteissa sallittua.

 

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille lukuun ottamatta lakisääteistä majoituskorttien luovutusta viranomaisille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Henkilötietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

10. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan verkkokauppajärjestelmässä ja majoituskortit säilytetään lukitussa kaapissa.

 

11. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään vain tarvittava aika joka niiden käyttötarkoitukselle on, tai kuten sopimus tai laki vaatii, (rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa luku 2, 10 § määritellyn ajan 10 vuotta). Tarpeeton tieto poistetaan rekistereistä.

 

12. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä yleisesti hyväksyttyjen teknisten keinojen avulla. Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan niillä, joiden työtehtävät edellyttävät näihin rekisterin tietoihin pääsyä. Rekisteristä ei tehdä fyysisiä kopioita. Rekisterinpitäjä tiedottaa mahdollisesta tietomurrosta välittömästi kaikille asianosaisille sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tietosuojaselosteen viimeisin muutospäivä on aina ilmoitettu. Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, mukaan lukien lainsäädännön muutoksista johtuvat muutokset, milloin tahansa ilmoittamatta tästä etukäteen. Rekisteröity on vastuussa siitä, että hän tutustuu kulloinkin voimassa olevaan Tietosuojaselosteeseen.

 

14. Automatisoitu päätöksen teko

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.